Zonnegrens

Gebruiksvoorwaarden Zonnegrens

Dit zijn de gebruiksvoorwaarden van Zonnegrens. Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing als u gebruik maakt zonnegrens.nl. Deze gebruiksvoorwaarden informeren u over uw rechten en plichten als u gebruik maakt van het product Zonnegrens. Lees deze zorgvuldig door voordat u Zonnegrens gaat gebruiken.

Wat is Zonnegrens?

Zonnegrens is een invoegbare webtoepassing waarmee zonlicht/schaduwval van gebouwen in Nederland kan worden gevisualiseerd op elk tijdstip van het jaar. Zonnegrens biedt een zogenaamde plug-in aan welke door bijvoorbeeld makelaarskantoren kan worden toegevoegd zodat van elk aangeboden huis de zon/schaduwsituatie kan worden bekeken door gebruikers.

Van wie is Zonnegrens?

Zonnegrens is een product van Gijs Nijholt. Bereikbaar per e-mail op info@zonnegrens.nl

Algemeen

Op het gebruik van Zonnegrens zijn deze gebruiksvoorwaarden, het Privacybeleid, het Cookiebeleid en andere aanvullende regelgevende documenten die Zonnegrens publiceert op de Zonnegrens website van toepassing. Indien u niet akkoord gaat met de inhoud van deze documenten, dient u geen gebruik te maken van Zonnegrens. Zonnegrens behoudt zich het recht voor deze gebruiksvoorwaarden zonder voorafgaande bekendmaking eenzijdig te wijzigen. De aanpassingen zullen per direct in werking treden tenzij anders vermeld. De bekendmaking geschiedt door publicatie op de Zonnegrens websites en/of het versturen van een mededeling per email aan alle Zonnegrens account houders. Wanneer u na de aanpassingen gebruik blijft maken van Zonnegrens, impliceert dit dat u deze wijzigingen onherroepelijk aanvaardt. Het is dan ook verstandig om deze gebruiksvoorwaarden regelmatig te raadplegen.

Waarop zijn de gebruiksvoorwaarden van toepassing?

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, alle aanbiedingen en alle diensten van Zonnegrens tenzij anders aangegeven. Afwijkingen van deze gebruiksvoorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk met u zijn overeengekomen. Deze gebruiksvoorwaarden gelden ook voor mobiele diensten zoals de Zonnegrens App.

Uw rechten en plichten

U dient zich als gebruiker van de Zonnegrens website in alle opzichten op te stellen en te gedragen zoals van een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker mag worden verwacht. Het is u onder meer niet toegestaan om de (inhoud van de) website te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen in strijd met de wet, de openbare orde of de goede zeden. Meer in het bijzonder zijn de volgende handelingen en/of gedragingen niet toegestaan: inbreuk plegen op of het anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van Zonnegrens en/of derden; het doen van inbreukmakende, onrechtmatige of misleidende mededelingen; het verspreiden van wettelijk verboden materiaal; ontwijken of verwijderen van de beveiliging van (delen van) de website. Het is u slechts toegestaan om één kopie van het op de website ter beschikking gestelde materiaal te downloaden voor eigen, niet-commercieel gebruik. Het is u niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Zonnegrens, het beschikbaar gestelde materiaal anderszins te kopiëren, te wijzigen, te distribueren, te verspreiden, te "reverse engineeren", te decompileren of op andere wijze te gebruiken en/of te exploiteren. Alleen indien Zonnegrens u daartoe voorafgaande schriftelijk toestemming heeft gegeven, is het u toegestaan om een hyperlink (een technisch commando, dat verwijst naar een website van Zonnegrens, waarbij de website binnen de kaders van Zonnegrens verschijnt) aan te brengen. Verzoeken tot het aanbrengen van een hyperlink, kunt u richten aan info@zonnegrens.nl. Ingeval u zich niet houdt aan voornoemd toegestane gebruik, behoudt Zonnegrens zich het recht voor om de eventuele schade die voortvloeit uit dit niet-toegestane gebruik op u te verhalen.

Hoe gaat Zonnegrens met uw persoonlijke gegevens om?

In het Privacybeleid kunt u lezen waarvoor Zonnegrens de gegevens gebruikt die over u worden verzameld op deze website en hoe u deze gegevens kunt wijzigen of laten verwijderen. In het Cookiebeleid vindt u meer informatie over de cookies die Zonnegrens gebruikt. Het Privacybeleid en het Cookiebeleid hebben alleen betrekking op de websites van Zonnegrens en niet op andere websites waarvoor op de Zonnegrens websites links worden aangeboden.

Aansprakelijkheid en vrijwaring

Zonnegrens is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik van de inhoud van haar websites of van websites die met de website van Zonnegrens zijn verbonden, bijvoorbeeld door middel van hyper(text)link(s) of metatag(s). Zonnegrens is voorts niet aansprakelijk voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik of de onmogelijkheid daarvan, van materiaal dat op haar websites beschikbaar is, of verkregen wordt via cookies. Zonnegrens is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik van diensten en/of informatie van derden, die via de Zonnegrens websites worden aangeboden.

Zonnegrens is verder niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen voor communicatie met haar websites, daaronder begrepen – maar niet beperkt tot – schade ten gevolge van niet aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door programmatuur/ apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van virussen. De bovenstaande aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet indien de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Zonnegrens.

Zonnegrens garandeert niet dat de op de website aangeboden informatie en materiaal up to date, compleet en/of accuraat is. Zonnegrens garandeert ook niet dat de op haar websites aangeboden informatie vrij is van fouten, gebreken en/of virussen. Zonnegrens garandeert voorts niet dat dergelijke fouten en/of gebreken in de website hersteld zullen worden dan wel virussen verholpen zullen worden.

Zonnegrens is niet aansprakelijk voor schade die direct of indirect ontstaat door gebruik van de informatie die u ontleent aan Zonnegrens. U vrijwaart Zonnegrens tegen alle aanspraken van derden voor schade die zij (stellen te) hebben geleden als gevolg van:

het gebruik van informatie op een of meerdere Zonnegrens websites die door u of door in uw opdracht handelende (rechts-)personen is geplaatst; die anderszins verband houden met of voortvloeien uit uw gebruik van de Zonnegrens websites.

Welk recht is van toepassing op deze gebruiksvoorwaarden?

Op deze gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Een geschil over deze gebruiksvoorwaarden zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te 's-Hertogenbosch.

Vragen?

Als u vragen heeft, aarzel dan niet om contact met Zonnegrens op te nemen.

Zonnegrens

© 2024 Zonnegrens

Contact

Als je vragen, klachten en/of opmerkingen hebt, laat het ons weten.

KVK: 66390087